Genomförande

genomför alla uppdrag med prioritet på hög förbättringstakt, stärkt konkurrenskraft och effektivt uppnådda resultat.

Alla företag är unika, vilket vi alltid tar fasta på i vårt engagemang oberoende av hur uppdraget ser ut.

Konceptet bygger på att FQ Quality pro är en (1) dag per vecka på Kundföretaget, vilket beskrivs i detalj vid 1:a besöket hos potentiell Kund. Ett unikt koncept som ger stora konkurrensfördelar och är mycket kostnadseffektivt för kunden.

FQ Quality pro:s arbetssätt är framtaget för att effektivt och flexibelt kunna anpassas, tillsammans med Kundföretagets ledning, gentemot Kundernas speciella struktur, egenskaper och förutsättningar.

Viktigt att fokusera på när det gäller värdeskapande ledningssystem:

  • Fakta (istället för tyckande)
  • Processerna (där förbättringarna är tydligast)
  • Effektivitet och enkelhet

FQ Quality pro:s insatser bidrar till Kundens framgång och alla uppdrag genomförs därför så att Ni som kund ska få optimal kundnytta.

Era egna medarbetares kreativitet och inneboende kompetens utnyttjas och tas tillvara för en effektiv implementering.

Genomförandet innebär alltid att ledningen kontinuerligt hålls informerad om vad som händer.

När uppdraget är genomfört kommer Ni att befinna Er på en ny, högre nivå, inom ramen för det uppdrag som genomförts.